Woningen toevoegen

Met deze module voegt u nieuwe woningen toe aan een bestaande of nieuwe locatie. Middels omrekenfactoren worden deze woningen vertaald naar het aantal extra vertrekkende en/of aankomende autoritten.

Toelichting

Printscreen van aanwezige invoerveldenHet bouwen van nieuwe woningen leidt tot meer verplaatsingen van/naar de bouwlocatie. Als u zelf een idee heeft van het aantal extra verplaatsingen kunt u deze rechtstreeks invoeren in de maatregelmodule Ruimtelijke ontwikkelingen. Heeft u geen idee of wilt u uw inschatting toetsen aan bestaande kengetallen dan gebruikt u deze module als hulpmiddel om aantal woningen te vertalen naar aantal verplaatsingen.

De module maakt gebruik van de kengetallen verkeersgeneratie uit de CROW-publicatie 381.

Bij het toevoegen van de nieuwe verplaatsingen aan de HB-matrix zoekt  de scan de ‘andere deur’ om volledige verplaatsingen uit de HB-matrix te kunnen wijzigen. Als u bijvoorbeeld 100 aankomsten toevoegt aan een locatie voegt de scan ook exact 100 vertrekken toe aan dezelfde, direct aangrenzende en verder weg gelegen zone(s).

Instellingen

Gebiedseigenschappen

U geeft aan of u ritten wilt toevoegen aan een bestaande of nieuwe locatie. U gebruikt de kaartgereedschappen om de nieuwe locatie toe te voegen of een bestaande locatie te selecteren.

De gebruikte kengetallen verschillen per stedelijkheidsgraad en gebiedsprofiel. U kiest daarom een passende stedelijkheidsgraad en gebiedsprofiel. Hiermee wijzigen de kengetallen die u ziet per type woning.

Beschikbare stedelijkheidsgraden en gebiedsprofielen
Stedelijkheidsgraden (adressen per km2) Gebiedsprofielen
Zeer sterk stedelijk (> 2500) Centrum
Sterk stedelijk (1500-2500) Schil centrum
Matig stedelijk (1000-1500) Rest bebouwde kom
Weinig stedelijk (500-1000) Buitengebied
Niet stedelijk (< 500)

Aantal woningen

U vult in hoeveel nieuwe woningen per type er volgens uw scenario bijkomen. U kunt de kengetallen verkeersgeneratie overschrijven met eigen waarden.

Wilt u geen woningen toevoegen maar juist woningen slopen? Kies dan voor 'Bestaande locatie wijzigen' en vul een negatief getal in bij het aantal woningen.

Omrekenfactoren

De kengetallen zijn gebaseerd op weekdagen. Omdat de meeste verkeersmodellen zijn gebaseerd op werkdagen wordt het aantal verplaatsingen middels een factor vertaald naar het aantal verplaatsingen per werkdag. Default wordt een factor 1,11 aangehouden zoals geadviseerd door CROW in hun publicatie. U kunt zelf een andere factor invoeren.

De Mobiliteitsscan toont verplaatsingen per spitsuur en niet per werkdag. Het aantal verplaatsingen wordt daarom verder omgerekend naar het aantal verplaatsingen per spitsuur op basis van het percentage autovertrekken en aankomsten in een spitsuur ten opzichte van een werkdag. Deze percentages vult u zelf in.

Verdeling ritten

schermafbeelding ritlengteverdelingDoor het selecteren van een distributiewijze (ritverdeling) kiest u of het accent ligt op lokale, regionale of bovenregionale ritten. U kunt ook kiezen voor een verdeling die evenredig is aan de huidige ritten.

Met de knop 'Toon ritlengteverdeling' ziet u hoe de ritten worden verdeeld over de afstandsklassen.

Opslaan

Met de knop 'Opslaan' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Voor deze module wordt gebruik gemaakt van de kengetallen verkeersgeneratie uit de CROW-publicatie 381: Toekomstbestendig parkeren.  De kengetallen in deze publicatie kennen een minimum en maximum waarde per type woning, stedelijkheidsgraad en gebiedsprofiel. Binnen de Mobiliteitsscan is de default waarde het gemiddelde van de minimum en maximum waarde.

De defaultwaarden worden aangeboden als hulpmiddel. Het is aan u om te bepalen of deze voor uw specifieke scenario bruikbaar zijn.

Op de pagina 'Ritverdeling nieuwe ritten' leest u meer over de manier waarop ritten worden verdeeld over de zones.

In het scenariologboek ziet u welke data zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. Na berekening van uw maatregelscenario ziet u in het logboek ziet u ook welke instellingen u heeft ingevoerd.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.