Toepassingen

Toepassingsbereik

Verkeersmodellen en elke visualisatietools zijn ontworpen voor specifieke gebruiksdoelen en is bedoeld om onderzoeksvragen te beantwoorden die behoren bij een zekere onderzoekscontext. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schaalniveau, zichtjaar, maatregelen, modaliteiten en indicatoren. Een model of tool is daarmee ontworpen om onder die omstandigheden passend te zijn.

Gebruikt u een tool voor een toepassing die andere eisen stelt aan een model of tool dan waarvoor deze ontworpen is, dan is zorgvuldigheid een vereiste. U begeeft zich dan namelijk aan of over de rand van het toepassingsbereik.

Voorbeelden

Voorbeeld toevoegen

Heeft u zelf de Mobiliteitsscan gebruikt en wilt u uw toepassing delen met collega's?

Neem contact op via het contactformulier.

Toepassingsbereik Mobiliteitsscan

De visualisatie-en analysetool Mobiliteitsscan is in hoofdzaak ontworpen voor het domein verkeer en vervoer. Doel is om modeldata op regionale schaal en op integrale wijze (over vervoerwijzen heen) te visualiseren en te analyseren op netwerkniveau. Een tweede toepassing is het verkennen van mogelijke maatregelen op basis van quickscan-berekeningen.

De Mobiliteitsscan wordt vooral bij regionale studies gebruikt om snel modeldata te visualiseren en te analyseren en op een quickscan-manier verschillende potentiële maatregelen te verkennen. Zodra er meer detail noodzakelijk is, zoals bij MIRT Verkenningen of Planuitwerkingen, moeten verkeersmodellen ingezet worden zoals het LMS of NRM (landelijke modellen) of modellen van decentrale overheden.

Visualisaties en analyses

De Mobiliteitsscan is in het bijzonder geschikt voor de volgende typen visualisaties en analyses:

 • Visualisatie van netwerken zoals gebruikt in verkeersmodellen ;
 • Visualisatie van modeluitkomsten: aantal verplaatsingen tussen herkomst- en bestemmingszones, reistijden tussen zones, etc.;
 • Analyse van modeldata middels gebruikelijke indicatoren: VF-factor, selected link analyse, reistijdisochronen, bereikbaarheid van een zone, vertaling van verkeer naar milieukenmerken etc.;
 • Vergelijkende analyse van indicatoren voor de drie hoofdmodaliteiten auto, openbaar vervoer en fiets;
 • Vergelijkende analyse van indicatoren voor verschillende richtingen (aankomsten, vertrekken).

De kwaliteit van de getoonde data, en mate van geschiktheid voor een analysedoel, hangt af van de door de gebruiker gekozen modeldata.

Maatregelen

De Mobiliteitsscan kan in een vroege fase van verkenning ingezet worden voor de volgende typen maatregelen:

 • Vergelijking van verschillende infrastructurele maatregelen voor één modaliteit: wat is de orde van grootte van de effecten? Levert dit langere of kortere reistijden op?
 • Vergelijking van de effecten op het autonetwerk door verschillende ruimtelijke maatregelen: nieuwe woningen toevoegen, aantal autoritten veranderen voor een zone, etc.
 • Toetsing en globaal evalueren van benuttingspakketten.

Het toepassen van maatregelen moet locatiespecifiek en met verstand van zaken gedaan worden. Maatregelen moeten altijd met de uitgangssituatie en/of onderling vergeleken worden. Doel is snel een groot aantal oplossingsrichtingen in beeld te brengen. De berekening van effecten van maatregelen in de Mobiliteitsscan kan niet de berekening door een verkeers- of vervoermodel vervangen.

Overige toepassingsdoeleinden

De Mobiliteitsscan kan ook voor de volgende doeleinden ingezet worden:

 • Delen van modeldata met derden: de eigenaren van de modeldata kan deze binnen de Mobiliteitsscan delen met andere gebruikers.
 • Toetsen ('debugging') van modeldata: door modeldata op een kaart weer te geven, kan de Mobiliteitsscan benut worden om modelinvoer en -uitvoer te verifiëren.
 • Vergelijken van snelheden tussen modeldata en floating car cata (FCD): de gebruiker kan modeldata naast de gemeten FCD-data zetten om een beter gevoel voor de modeldata te krijgen.

Tenslotte

Om verder aan te geven wat de toepassingsbereik van de Mobiliteitsscan is, willen we duidelijk zijn in wat de Mobiliteitsscan niet is:

 • De Mobiliteitsscan is geen data-dashboard waarop altijd de meest recente verkeersdata getoond wordt.

 • De Mobiliteitsscan is geen verkeersmodel waarmee de huidige of toekomstige verkeersvraag berekend kan worden.

 • De Mobiliteitsscan is geen kaartapplicatie waarin voor een specifieke locatie indicatoren gegenereerd kunnen worden. De modeldata is altijd geaggregeerd op zonaal- of netwerkniveau.

Bij twijfel over de geschiktheid van de Mobiliteitsscan voor een specifieke studie kunt u altijd contact opnemen met de beheerders van de Mobiliteitsscan (mobiliteitsscan@rws.nl).

Toepassingsvoorbeelden

Hieronder staan toepassingsvoorbeelden van collega's die u kunnen inspireren.

Naast deze praktische voorbeelden vindt u bij de beschrijving van de afzonderlijke modules theoretische voorbeelden en mogelijke toepassingen.