Over de Mobiliteitsscan

De Mobiliteitsscan is een online instrument waarmee u (brede) analyses kunt doen ten aanzien van ruimtelijke planvorming en effecten daarvan op mobiliteit en duurzaamheid. De tool bevat data uit verschillende verkeersmodellen die u kunt visualiseren. U kunt ook zelf data (laten) inlezen.

De Mobiliteitsscan heeft twee belangrijke functionaliteiten,
te weten:

  1. het visualiseren en analyseren van o.a. bereikbaarheid
    met ingelezen data van verkeersmodellen en metingen;
  2. het globaal en snel verkennen van oplossingsrichtingen
    aan de hand van “wat-als” berekeningen.

De tool visualiseert indicatoren voor de beschrijving van de mobiliteit. Het gaat daarbij in de eerste plaats om intensiteiten en snelheden, maar ook extra indicatoren zoals reistijd-isochronen of de bereikbaarheidsindicator (BBI) kunnen bepaald worden.

De Mobiliteitsscan biedt de mogelijkheid om aannames te doen en hiermee effect van maatregelen in kaart te brengen. Het gaat om eerste orde effecten wat de scan met name geschikt maakt voor verkenningen (bijvoorbeeld in de MIRT). Voorbeelden van maatregelen zijn het toevoegen van extra woningen, het afsluiten van een wegvak of het toevoegen van een OV-verbinding. De tool laat visueel en cijfermatig de effecten van maatregelen zien op onder andere de bereikbaarheid. Zo draagt de scan effectief bij aan praktische en beleidsmatige verkeers- en mobiliteitsoplossingen.

De scan wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan studenten, overheden en professionals die werken in opdracht van een overheid.