P+R locatie toevoegen

Deze module helpt u bij het zoeken naar kansrijke Park + Ride (P+R) locaties. U analyseert voor hoeveel automobilisten de overstap op de nieuwe P+R-locatie naar het ov een aantrekkelijk alternatief is.

Toelichting

Hieronder wordt stap voor stap toegelicht hoe u een P+R locatie toevoegt aan uw maatregelscenario. De module zal uiteindelijk  een deel van ritten waarvoor de P+R optie sneller is verwijderen uit uw scenario. Tegelijkertijd worden deze ritten toegevoegd van de desbetreffende herkomsten naar de nieuwe P+R.

U voert ontbrekende gegevens in zoals de hoogte van de parkeer- en ov-kosten en de ov-wacht- en reistijd in. Ook geeft u in welk deel van de automobilisten, voor wie de nieuwe P+R op papier een aantrekkelijk alternatief is, u verwacht daadwerkelijk zal overstappen.  Dit betekent dat de effecten die de module zal tonen voor een groot deel berusten op uw kennis en aannames.

Selecteren P+R locatie

PenR_1Om een potentieel interessante P+R locatie te vinden adviseren we u gebruik te maken van andere analysetools zoals de modules 'Selected zones' en 'Analyseer herkomst/bestemming-relaties'.  Waar komen de grote verkeersstromen naar de centrumzone van een stad vandaan? Is er onderweg een P+R-voorziening te maken, die aantrekkelijk genoeg is om automobilisten voor de overstap naar het ov te laten kiezen?

Als u een potentiële locatie heeft geïdentificeerd tekent u deze -met behulp van de aanwezige kaartgereedschappen -  in op de kaart. De locatie is herkenbaar aan de blauwe stip op de kaart.

Bediende locaties

Schermafbeelding Geselecteerde bestemmingenU selecteert het gebied dat door de P+R locatie wordt bediend. Dit kan een enkele zone (grijze kleine cirkels) zijn of een hele binnenstad of bedrijventerrein.  De geselecteerde eindbestemmingen zijn herkenbaar als gele stippen op de kaart.

Tip: u kunt eerst de bestemmingszone grof selecteren met het kaartgereedschap Veelhoek. Daarna kunt u met het gereedschap Directe selectie een of meerdere zones toevoegen of verwijderen door deze aan te klikken.

Invullen kosten

De Mobiliteitsscan vergelijkt twee reistijden, namelijk die van de volledige reis per auto en die van de reis waarbij men bij de P+R overstapt op het OV.

Om deze vergelijking te maken heeft de scan een aantal aanvullende gegevens nodig. Voor het oorspronkelijke alternatief met de auto zijn dit:

  • de parkeerkosten op de eindbestemming;
  • en de zoek- en parkeertijd (inclusief lopen naar de eindbestemming).

Voor het P+R/OV-alternatief heeft de Mobiliteitsscan de volgende informatie nodig:

  • de kosten van het parkeren bij de P+R inclusief de kosten van de ov-reis;
  • de wachttijd op ov;
  • en de reistijd met het ov inclusief lopen naar de eindbestemming

De reistijd per OV tussen P+R en de omcirkelde eindbestemmingen kunt u zelf invullen. U kunt ook de OV-reistijden gebruiken die zijn ingelezen bij het aanmaken van het uitgangsscenario (dan vinkt u 'modeltijden' aan, waarna u in het schermpje links naast modeltijden de snelste en traagste reistijd ziet naar de eindbestemming binnen het geselecteerde gebied). De keuze voor de optie modeltijden is zinvol als het om meerdere zones gaat en als de nieuwe P+R-voorziening op een plek ligt, die al goed met het OV is ontsloten.

In te vullen gegevens

Een eerste indicatie voor de werking van de P+R locatie is de uitkomst ‘resulterende tijdtoeslag’. Dit is de gemiddelde reistijd- en kostenbesparing van de automobilist bij gebruik van de P+R. Een negatief getal geeft aan dat overstap naar ov aantrekkelijk is.

Tip: Varieer met de invoerwaarden om een gevoel te krijgen voor de kansrijkheid van een P+R op de door u aangewezen locatie.

Berekening

Herkomsten bij geselecteerde bestemmingenOp basis van de ingevulde gegevens berekent de Mobiliteitsscan voor hoeveel verplaatsingen het alternatief van de P+R in theorie een beter alternatief zou zijn dan de auto.

Resultaten

De scan toont de resultaten in een tabel. U ziet het totaal aantal verplaatsingen waarvoor de scan de berekening heeft gedaan (alle verplaatsingen naar de geselecteerde bestemmingen) en het aantal ritten dat op basis van de ingevulde data en de gebruikte brondata met de P+R sneller zou kunnen zijn.

Met de knop 'Toon ritten op de kaart' bekijkt u waar de ritten vandaan komen.

De Mobiliteitsscan maakt geen gebruik van de mogelijkheid om op basis van waargenomen gedragsveranderingen een modalsplitberekening te doen. Er wordt puur naar de reistijd en-kosten gekeken van het P+R alternatief. Als dit alternatief sneller (de kosten worden omgerekend naar tijd) is kunt u er voor kiezen alle snellere ritten via de P+R te laten reizen. Default is het aandeel op 50% gezet.

Met de knop 'Neem maatregel: verplaats deze ritten' voegt u de maatregel toe aan uw scenario.  De oorspronkelijke bestemmingen van de autoverplaatsingen worden overgezet naar de nieuwe bestemming (de P&R-locatie).

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Startpunt voor de berekeningen zijn zone-indeling en reistijden van het uitgangsscenario (zie scenariologboek).

Bij het vergelijken van de reistijden en-kosten van de oorspronkelijke autorit met die van de gecombineerde auto/ov-verplaatsingen worden de reiskosten omgerekend naar tijd met een gemiddelde 'value of time' van € 11 per uur.

De bestemmingen  van de geselecteerde autoritten, die overstappen naar het ov worden voor de start van het doorrekenen van het maatregelscenario omgezet naar de zone van de nieuwe P+R-voorziening.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.