Eigenschappen autonetwerk

Met deze module kunt  u het effect bekijken van maatregelen die invloed hebben op de netwerkeigenschappen van een wegvak.  Deze module is gebaseerd op de 'Analysemodule Eigenschappen autonetwerk' onder de modulegroep Infrastructuur en verkeersmanagement.

Verschil met analysetool Netwerkeigenschappen

Als u de kaart bekijkt voor een uitgangsscenario is deze identiek aan de kaart die u vindt bij de 'Analysemodule Eigenschappen autonetwerk'. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. U kunt ook gebruik maken van dezelfde functionaliteiten.

Onder Effecten kunt u daarnaast de netwerkeigenschappen van twee scenario's  met elkaar vergelijken. De Mobiliteitsscan maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ingelezen netwerkeigenschappen maar ook van eigen toegedeelde en berekende intensiteiten (zie databronnen en rekenregels).

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de netwerkeigenschappen op wegvakniveau te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en een maatregelscenario zijn, of twee maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario.

Kaartbeeld effectenmodule Intensiteit Auto

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de linkerkolom en de legenda verbergen met het pijlicoon LegendaVerbergen

Databronnen en rekenregels

De Mobiliteitsscan maakt gebruik van een eigen toedeling van verplaatsingen om het effect van maatregelen te bepalen. De verkeersvraag die in de herkomst/bestemming-matrix is gespecificeerd wordt aan het netwerk toegedeeld om reistijden en intensiteiten te bepalen.  Meer hierover leest u op de pagina Toedeling verkeersvraag.

De scan bepaalt het verschil tussen de toegedeelde intensiteiten voor en na  het doorrekenen van een maatregelscenario. Als de toegedeelde intensiteit van de scan kleiner is dan de intensiteit vanuit het bronmodel dan wordt het absolute verschil tussen de scenario’s gebruikt om de bronintensiteiten te verhogen of te verlagen. De intensiteitswaarden van een maatregelscenario zijn dan dus gelijk aan dit verschil opgeteld met de  intensiteitswaarden uit het uitgangsscenario (ingelezen waarden).

Op het moment dat de toegedeelde intensiteit van de scan hoger is dan de intensiteit van het model dan wordt het procentuele verschil genomen.

Om te kunnen beoordelen of de scan het verkeer goed heeft toegedeeld in uw studiegebied laat de kaart zien als de initieel door de scan berekende intensiteiten voor het uitgangsscenario te veel afwijken van de ingelezen intensiteiten. Wegvakken waarvoor dit geldt zijn grijs.

De logica om te bepalen of deze toedeling voor het uitgangsscenario onbetrouwbaar is als volgt:

  • als beide intensiteiten gelijk zijn, dan is de toedeling betrouwbaar
  • als een van beide intensiteiten 0 is (maar de andere ongelijk 0), dan onbetrouwbaar
  • als beide intensiteiten onder de 200 zijn, dan betrouwbaar
  • als eigen toedeling / bronmodeltoedeling > 4, dan onbetrouwbaar
  • als eigen toedeling / bronmodeltoedeling < 0.25, dan onbetrouwbaar
  • anders betrouwbaar

In het scenariologboek ziet u welk netwerk en submodel is gebruikt. In het logboek kunt u ook terugvinden of er maatregelen zijn genomen die invloed hebben op de intensiteit. Maatregelen hebben invloed op de intensiteit als ze de snelheid of het aantal verplaatsingen beïnvloeden. Ook maatregelen die de infrastructuur wijzigen kunnen van invloed zijn.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.