Aantal verplaatsingen (per zone)

Deze module toont het aantal aankomsten en vertrekken per zone ten opzichte van de andere zones voor auto, openbaar vervoer en fiets.

Toelichting

Kaartafbeelding module "aantal autoritten"Het aantal aankomsten en vertrekken van/naar een zone geeft u een indruk van de bijdrage van zone/locaties aan de totale mobiliteit in uw regio.

Kaartbeelden

In het menu aan de linkerkant kunt u de gewenste vervoerwijze -auto, openbaar vervoer, fiets of alle drie modaliteiten samen- en de richting voor het aantal ritten kiezen:

  • vertrekken
  • aankomsten
  • beide richtingen

Standaard gaat de berekening uit van het absolute aantal vertrekken en/of aankomsten ongeacht de grootte van de zone. Omdat de Mobiliteitsscan werkt met geaggregeerde zones kan dit een sterk vertekend beeld geven. U kunt daarom wegen naar aantal inwoners of arbeidsplaatsen.

De kleur en grootte van de bollen geeft het relatieve aantal van ritten in 5 stappen (percentielen) weer. U kunt kiezen uit:

  • "vaste kleuren":  de kleuren van de bollen geven het relatieve aantal voor de hele kaart weer. Let op. Ook zones in het buitenland worden meegenomen in deze visualisatie. Voor veel bronmodellen (ook het LMS/NRM) zijn zones in het buitenland minder gedetailleerd omschreven en geven vaak allen de grensoverschrijdende ritten vanuit/naar Nederland weer. Dit maakt de interpretatie van het kaartbeeld met "vaste kleuren" in sommige situaties moeilijk.
  • "bepalen binnen uitsneden": de kleuren van de bollen geven het relatieve aantal voor het kaartbeeld weer, dat u op dat moment ziet. Let op. Voor deze weergave van de percentielen is het belangrijk dat genoeg bollen in beeld zijn (minimaal 5).

Afbeelding selectie zoneDoor op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. U ziet:

  • Aantal inwoners
  • Aantal arbeidsplaatsen
  • Aantal aankomsten per modaliteit
  • Aantal vertrekken per modaliteit

Databronnen en rekenregels

De percentielen zijn berekend op 20, 40, 60 en 80% van het aantal verplaatsingen per zone voor de gemaakte selectie. Bij de weging naar arbeidsplaatsen of inwoners deelt de scan het aantal vertrekken en/of aankomsten door het aantal inwoners of arbeidsplaatsen in de (geaggregeerde) zone.  Deze waarde is gebruikt voor de bepaling van de percentielgrenzen.

De getoonde zones zijn de zones die zijn aangemaakt bij het aanmaken van het uitgangsscenario.  De getoonde informatie is dus geaggregeerde informatie uit de brondata (zie logboek).


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto, OV, fiets


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario