Aantal verplaatsingen (per zone)

Deze module toont het aantal aankomsten en vertrekken per zone ten opzichte van de andere zones voor auto, openbaar vervoer en fiets.

Toelichting

Kaartafbeelding module "aantal autoritten"Het aantal aankomsten en vertrekken van/naar een zone geeft u een indruk van de bijdrage van zone/locaties aan de totale mobiliteit in uw regio.

Kaartbeelden

In het menu aan de linkerkant kunt u de gewenste vervoerwijze -auto, openbaar vervoer, fiets of alle drie modaliteiten samen- en de richting voor het aantal ritten kiezen:

  • vertrekken
  • aankomsten
  • beide richtingen

Standaard gaat de berekening uit van het absolute aantal vertrekken en/of aankomsten ongeacht de grootte van de zone. Omdat de Mobiliteitsscan werkt met geaggregeerde zones kan dit een sterk vertekend beeld geven. U kunt daarom wegen naar aantal inwoners of arbeidsplaatsen.

De kleur en grootte van de bollen geeft het relatieve aantal van ritten in 5 stappen (percentielen) weer. U kunt kiezen uit:

  • "vaste kleuren":  de kleuren van de bollen geven het relatieve aantal voor de hele kaart weer. Let op. Ook zones in het buitenland worden meegenomen in deze visualisatie. Voor veel bronmodellen (ook het LMS/NRM) zijn zones in het buitenland minder gedetailleerd omschreven en geven vaak allen de grensoverschrijdende ritten vanuit/naar Nederland weer. Dit maakt de interpretatie van het kaartbeeld met "vaste kleuren" in sommige situaties moeilijk.
  • "bepalen binnen uitsneden": de kleuren van de bollen geven het relatieve aantal voor het kaartbeeld weer, dat u op dat moment ziet. Let op. Voor deze weergave van de percentielen is het belangrijk dat genoeg bollen in beeld zijn (minimaal 5).

Afbeelding selectie zoneDoor op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. U ziet:

  • Aantal inwoners
  • Aantal arbeidsplaatsen
  • Aantal aankomsten per modaliteit
  • Aantal vertrekken per modaliteit

Databronnen en rekenregels

De percentielen zijn berekend op 20, 40, 60 en 80% van het aantal verplaatsingen per zone voor de gemaakte selectie. Bij de weging naar arbeidsplaatsen of inwoners deelt de scan het aantal vertrekken en/of aankomsten door het aantal inwoners of arbeidsplaatsen in de (geaggregeerde) zone.  Deze waarde is gebruikt voor de bepaling van de percentielgrenzen.

De getoonde zones zijn de zones die zijn aangemaakt bij het aanmaken van het uitgangsscenario.  De getoonde informatie is dus geaggregeerde informatie uit de brondata (zie logboek).


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto, vracht, alle vervoerswijzen


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.