NRM/LMS-data

Data uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) en het Landelijk Model Systeem (LMS) worden aangeboden door  het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor gebruik in de Mobiliteitsscan.

Data

NRM regio'sData uit het NRM (Nederlands Regionaal Model) komen uit het rekenmodel dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt bij het berekenen van verkeersprognoses. Vier verschillende NRM’s worden gebruikt voor vier landsdelen (zie afbeelding). De data laten de verkeerscijfers zien van een basisjaar (meest recent 2018) en de prognosejaar 2040 met het WLO-scenario "Laag" en "Hoog".

Bij het opstellen van de basisprognoses zijn uitgangspunten gehanteerd voor het omgevingsscenario / prognosejaar en beleidsontwikkelingen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de memo 'Beleidsuitgangspunten basisprognoses'. Deze memo en andere documentatie bij het NRM en het LMS zijn op te vragen bij de Centrale beheerder NRM/LMS via beheernrmlms@rws.nl.

Disclaimer

Het NRM wordt door het Ministerie vooral gebruikt voor analyses op het hoofdwegennet. De betrouwbaarheid van de verkeerscijfers buiten het hoofdwegennet neemt af naar mate de wegen van een lagere orde zijn. We raden aan om voor binnenstedelijke analyses data te gebruiken uit stedelijke en/of andere regionale modellen.

Bestanden die dienen als invoer of die een tussenresultaat zijn van de berekeningen met het NRM/LMS zijn schematisaties die samengesteld zijn ten behoeve van toepassing binnen het modelsysteem van het NRM/LMS. Indien de gebruiker deze bestanden op een andere manier wil gebruiken gebeurt dat geheel op zijn eigen verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van gebruik van deze data en bestanden voor andere doelen dan waarvoor deze informatie is bedoeld.

De verplaatsingen van het OV zoals die in de Mobiliteitsscan zijn opgenomen en afkomstig uit het NRM/LMS als databron zijn een voorbeeld van dergelijke tussenresultaten van het model. Het zijn niet de daadwerkelijke verplaatsingen, maar synthetische stromen die gebruikt worden binnen het modelsysteem om de (relatieve) verschillen tussen verschillende zichtjaren en/of varianten te bepalen. Bij toepassing van modellen zoals het NRM/LMS worden deze berekende verschillen vervolgens gebruikt om in combinatie met waargenomen verplaatsingen verwachtingen op te stellen omtrent de ontwikkeling van het OV of de impact van maatregelen op reizigersstromen op de langere termijn. Hiervoor zal de gebruiker dus zelf de waargenomen OV verplaatsingen moeten aandragen. Het wordt ontraden om conclusies te verbinden aan de absolute waarde van de synthetische stromen.

Voorwaarden

De NRM-data worden onder voorwaarden beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het document 'Leverings- en gebruiksvoorwaarden basisjaar en basisprognoses NRM en LMS in de Mobiliteitsscan (pdf, 66 kB)'.

Koppelen aan licentie

U koppelt NRM (Nederlands Regionaal Model)-data aan uw account tijdens uw licentie-aanvraag.

Heeft u al een licentie en geen toegang tot de NRM (Nederlands regionaal Model)-data? Neem dan contact op met support@mobiliteitsscan.nl.


Meer over de modeldata van RWS

Wilt u meer weten over de verkeers-en vervoermodellen van Rijkswaterstaat en hoe we de jaarlijkse prognoses maken? Deze informatie vindt u op onze website.