Verander verkeer gehele model

Met deze module kunt u het aantal verplaatsingen auto/vracht, openbaar vervoer of fiets voor het gehele model percentueel aanpassen.

Toelichting

Afbeelding module Verander verkeer op HB relatiesMet deze module kunt u het aantal verplaatsingen voor het gehele model aanpassen voor de modaliteiten auto/vracht, openbaar vervoer of fiets. Anders dan voor het maatregelmodule Aanpassen HB-matrix auto via bestand zijn deze veranderingen niet specifiek per HB-relatie maar generiek voor het hele model.

Instellingen

U kiest de modaliteit en het percentage waarmee u het aantal verplaatsingen wilt verhogen of verlagen. Het aandeel ritten wordt voor alle HB-relaties gelijkmatig verhoogd of verlaagd.

Toepassing

Deze module is geïntroduceerd om op een quickscan-wijze de effecten van Covid-19 op het aantal verplaatsingen te simuleren met brondata uit jaren zonder corona.

Covid-19 heeft in de jaren 2020 en 2021 geleid tot minder ritten in de spitsuren. De effecten voor ritten met openbaar vervoer zijn hierbij veel sterker dan voor de autoritten. Om dit goed in beeld te kunnen brengen, kunt u per modaliteit een aanname maken van de procentuele verandering in de verplaatsingen.

Vanzelfsprekend zijn er ook andere toepassingen mogelijk. Basis is dat de wijziging ongeacht de aanleiding invloed heeft op de verplaatsingen in het gehele model.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de effecten op bijvoorbeeld intensiteit en emissies te bekijken.

Databronnen en rekenregels

Startpunt voor de berekeningen zijn zone-indeling en rittenverdeling van uw maatregelscenario (zie scenariologboek). Als u eerder maatregelen heeft genomen binnen uw maatregelscenario is de uitkomst van die berekening het startpunt.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto, openbaar vervoer, fiets

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.