Emissie PM10 en NOx

Met deze module bekijkt u per wegvak hoeveel gram per kilometer PM₁₀/NOₓ het verkeer uitstoot.

Toelichting

Schermafbeelding module emissie pm10 en noxDe uitstoot van stikstofoxiden (NOₓ) en fijnstof (PM10) is in de eerste plaats afhankelijk van het aantal auto's dat over de weg rijdt, maar ook het aandeel vrachtverkeer en de kwaliteit van de doorstroming bepalen de uitstoot.

De tool gebruikt een simpele berekening om op basis van de freeflow- en spitssnelheid, intensiteiten auto en vrachtverkeer en emissiefactoren te komen tot een indicatie van de uitstoot.

Kaartbeelden

Binnen de module kunt u kiezen uit twee kaarten: de uitstoot PM10 en de  uitstoot NOx per wegvak.

Als u een wegvak aanklikt krijgt u informatie over dit wegvak te zien. U ziet per rijrichting de intensiteit, capaciteit, I/C-verhouding, snelheid belast, snelheid freeflow en het aandeel korte ritten (<5 km).  Deze tabel is toegelicht op de pagina Tabel wegvakinformatie. U ziet binnen deze module als extra informatie de berekende uitstoot stikstofoxide en fijnstof.

Bronnen en rekenregels

Emissieberekening

De uitstoot wordt berekend als de som van:

  • intensiteit auto's * stagnatiefactor * emissiefactor snelheidsklasse 'd'
  • intensiteit auto's * (1-stagnatiefactor) * emissiefactor snelheidsklasse 'x'
  • intensiteit vrachtauto's * stagnatiefactor * emissiefactor snelheidsklasse 'd'
  • intensiteit vrachtauto's * (1-stagnatiefactor) * emissiefactor snelheidsklasse 'x'

waarbij snelheidsklasse 'x' staat voor de snelheidsklasse uit onderstaande tabel.  Deze wordt als volgt bepaald:

  • als freeflow snelheid >= 80 dan snelheidsklasse a
  • anders als freeflow snelheid >= 60 dan snelheidsklasse b
  • anders als freeflow snelheid >= 45 dan snelheidsklasse e
  • anders als freeflow snelheid >= 30 dan  snelheidsklasse c
  • anders  snelheidsklasse d

De intensiteiten zijn de intensiteiten die horen bij het autonetwerk dat u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario.

De stagnatiefactor is berekend bij het aanmaken van uw uitgangsscenario op basis van de verhouding tussen spits snelheid en free-flow snelheid. Als deze verhouding >= 0,9 is dan is stagnatiefactor 0, anders dan is de stagnatiefactor 0,9 minus de verhouding spits/free-flow snelheid

De berekende emissiewaarden worden ook gebruikt binnen de analysemodule 'Effect verandering verkeer op emissies PM10 en NOx'.

Emissiefactoren

De emissiefactoren komen uit tabellen voor snelwegen en niet-snelwegen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het logboek ziet u welk peiljaar is gebruikt voor de berekening van uw scenario.

De emissiefactoren voor vracht zijn gebaseerd op de waarden behorend bij middel-zwaar en zwaar verkeer in de verhouding 1:2.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.