Importmodule brondata

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u een model als bronmodel kunt importeren in de Mobiliteitsscan.

1. Manier van importeren

Ga in de Mobiliteitsscan naar ☰ → Importeren → Upload bron data. Hier hoeft alleen het bestand (.zip) met de juiste inhoud opgegeven te worden.

2. Overzicht bestanden

De upload moet een zipfile zijn met de volgende inhoud:

Vet gedrukte  bestanden moeten aanwezig zijn, van de schuingedrukte bestanden moet er ten minste 1 aanwezig zijn

Beschrijving model

 • metadata.txt

Netwerk

 • links_auto.shp

Zones

 • zones.shp

Zonegrenzen (polygonen)

 • zoneborders.shp

Socio-economische data

 • inwoners.csv
 • arbeidsplaatsen.csv

Kruispuntvertragingen

 • vertraging_ochtendspits.csv
 • vertraging_avondspits.csv

HB-matrices

 • auto/vracht/ov/fiets
 • Per modaliteit: allemotieven/woonwerk/zakelijk/overig
 • Per modaliteit: ochtendspits/avondspits/etmaal

Voorbeeld van bestandsnaam: hb_auto_allemotieven_ochtendspits.csv

Reistijden matrices

 • auto/ov/fiets
 • Per modaliteit: ochtendspits/avondspits/freeflow
 • optioneel voor OV: _gewogen

Voorbeeld van bestandsnaam: reistijd_auto_ochtendspits.csv

Afstanden matrices

 • auto: freeflow

Voorbeeld van bestandsnaam: afstand_auto_freeflow.csv

Bereikbaarheidsindicator

Gegevens met betrekking tot berekening van de default referentielijn voor de bereikbaarheidsindicator (BBI):

 • calculated (laat mobiliteitsscan de referentielijn berekenen)
 • fixed (voer een bestaande referentielijn in):  auto/ov

Voorbeeld van bestandsnaam: bbi_calculated_auto.txt

Let wel: een csv bestand dient gescheiden te zijn middels puntkomma.

3. Opmaak metadata.txt

Het metadata.txt bestand bevat informatie over de kenmerken en opbouw van het model. De waarden staan tussen '=' en ';'. Gebruik geen bijzondere karakters zoals ü, é.

naam= ;
jaartal= ; 
extraKenmerk= ; 
datum= ; 
email= ;
stelsel= ; 
kilometers= ; 
buitenNederland= ; 
spitsuren= ; 
dagdeel= ; 
omschrijving= ; 
modelgebied= ; 
disclaimer=;

Toelichting INVOER
Omschrijving Voorbeeld
Naam NRM Oost Hoog
Jaartal van variant 2030
Extra kenmerk variant, bijvoorbeeld welk groeiscenario (korte termen, zodat dit in de naam gebruikt kan worden?) RP22
In de scan wordt nu de naam: NRM Oost Hoog 2030 RP22
Datum waarop variant gemaakt is 10 mei 2022
Email contactpersoon gebruiker@rws.nl
Coördinatenstelsel aangeleverde data. WDG84 of RD. WGS84
Kilometers. Ja = kilometers. Nee = mijlen. ja
Buiten Nederland. Ja = studiegebied van het model ligt buiten Nederland. Nee = studiegebied ligt in Nederland. Let op: dit is een oude functionaliteit. Het studiegebied moet voor een goede werking van de Mobiliteitsscan altijd in Nederland liggen. nee
Aantal uren van de periode waarin de cijfers zijn uitgedrukt (dit geldt voor alle bestanden). De scan rekent cijfers terug naar 1 uurs waarden. Bij 2-uurs spitswaarden zullen de cijfers dus door 2 worden gedeeld door de importmodule. Alle getallen (capaciteiten en intensiteiten op het netwerk en verplaatsingen in de HB-matrices dienen in dezelfde ‘eenheid’ te worden aangeleverd.. 2
Aanwezige dagdelen. Hiervoor moet tenminste een netwerk en hb matrix aanwezig zijn. De importroutine voorziet niet het inlezen van restdag of etmaal. ochtendspits, avondspits
Omschrijving van ingelezen data voor vermelding bij bron

Deze variant van het verkeersmodel x is ingelezen ten behoeve van studie y. De data is ingelezen door z.

Meer informatie is op te vragen bij a.

Modelgebied. Tussen aanhalingstekens, wkt-string van een polygon in web-mercator projectie (EPSG 900913 = EPSG 3857). Zonder modelgebied worden (bijvoorbeeld) BBI resultaten niet afgekaderd. "POLYGON((784445.7776164 6865752.3259695, 778396.50948947 6876122.49990139, 755495.70872322 6880011.31512584, 746853.89711332 6914362.51627521, 757872.20691595 6918467.37678991, 782285.32471392 6915874.83330694, 789414.81929209 6953682.75910026, 798812.78941786 6971074.40496521, 804429.9669643 7026814.08984908, 767702.26762221 7071319.41964008, 703320.77112844 7089035.13344038, 560298.78898454 7069158.9667376, 541340.81476532 7033025.39194369, 518872.10457957 6996729.7831821))"
Disclaimer. Alleen van toepassing voor het LMS en NRM. Anders leeglaten. NRM

4. Opmaak links_auto.shp (ook gebruikt voor vracht)

Deze shapefile bevat de geometrie van de link in de heenrichting. De geometrie moeten single part polylines zijn en dus niet bestaan uit meerdere delen. Het betreft hier allemaal velden die getallen bevatten en geen teksten. Een shapefile bestaat uit drie bestanden: .shp, .shx, .dbf De lengte van de geometrie mag geen 0 meter zijn.

Capaciteitsvelden bevatten de capaciteit voor auto en vracht samen in pae. Om de intensiteits/capaciteits verhouding te berekenen worden de auto intensiteiten opgeteld met de vracht intensiteiten * 1,75.

In de laatste kolom staat in een aantal gevallen voor alle duidelijkheid de betreffende veldnaam van het toegedeelde NRM-netwerk aangegeven.

OPMAAK LINKS_AUTO.SHP
Kolomnaam in shape Omschrijving data Verplicht Eenheid NRM-veld
ID het ID van de link (maximaal 999999, formaat: integer) ja
NODEA nodenummer from-node (bij geen node nummers wordt de geometrie gebruikt, met mogelijke fouten van dien) nee
NODEB nodenummer to-node (bij geen node nummers wordt de geometrie gebruikt, met mogelijke fouten van dien) nee
LENGTH Als deze variabele voorkomt in de shapefile wordt de linkafstand niet uit de geometrie van de shapefile afgeleid maar overgenomen uit dit veld (indien kommagetal dan wordt deze afgerond. Bijv. 88,7 m wordt 89 m). Komt deze variabele NIET in de shapefile voor, wordt de afstand uit de geometrie afgeleid. nee meter
SP_F freeflow-snelheid heen ja km/u Zie formule onder deze tabel
SP_B freeflow-snelheid terug ja km/u Zie formule onder deze tabel
SP_F_M belaste snelheid ochtendspits heen * km/u OS_SPEED
SP_B_M belaste snelheid ochtendspits terug * km/u OS_SPEED
CAP_F_M capaciteit ochtendspitsperiode heen * pae/spitsperiode OS_CAP x 2
CAP_F_M capaciteit ochtendspitsperiode terug * pae/spitsperiode OS_CAP x 2
LD_F_M intensiteit personenauto in ochtendspitsperiode heen * mvt/spitsperiode OS_CARDR x 2
LD_B_M intensiteit personenauto in ochtendspitsperiode terug * mvt/spitsperiode OS_CARDR x 2
SPF_F_M snelheid vrachtverkeer ochtendspits heen * km/u Snelheid afleiden uit DISTANCE (in m) en OS_FRGTIM (in sec)
SPF_B_M snelheid vrachtverkeer ochtendspits terug * km/u Snelheid afleiden uit DISTANCE (in m) en OS_FRGTIM (in sec)
LDF_F_M intensiteit vrachtverkeer ochtendspitsperiode heen * mvt/spitsperiode OS_FRGT x 2
LDF_B_M intensiteit vrachtverkeer ochtendspitsperiode terug * mvt/spitsperiode OS_FRGT x 2
SP_F_E belaste snelheid avondspits heen * km/u AS_SPEED
SP_B_E belaste snelheid avondspits terug * km/u AS_SPEED
CAP_F_E capaciteit avondspitsperiode heen * pae/spitsperiode AS_CAP x 2
CAP_B_E capaciteit avondspitsperiode terug * pae/spitsperiode AS_CAP x 2
LD_F_E intensiteit personenauto in avondspitsperiode heen * mvt/spitsperiode AS_CARDR x 2
LD_B_E intensiteit personenauto in avondspitsperiode terug * mvt/spitsperiode AS_CARDR x 2
SPF_F_E snelheid vrachtverkeer avondspits heen * km/u Snelheid afleiden uit DISTANCE (in m) en AS_FRGTIM (in sec)
SPF_B_E snelheid vrachtverkeer avondspits terug * km/u Snelheid afleiden uit DISTANCE (in m) en AS_FRGTIM (in sec)
LDF_F_E intensiteit vrachtverkeer avondspitsperiode heen * mvt/spitsperiode OS_FRGT x 2
LDF_B_E intensiteit vrachtverkeer avondspitsperiode terug * mvt/spitsperiode OS_FRGT x 2
LEVEL

1 = snelweg, 2 = belangrijke own, 0 = overig, 9 = voedingslink

Deze variabele bepaalt wat men ziet op de kaart bij in-/uitzoomen. De variabele heeft geen invloed op de berekeningen.

Voedingslinks kunnen wel worden geïmporteerd, maar worden in de scan niet gebruikt. Er worden op basis van de zone indeling van het uitgangsscenario nieuwe voedingslinks gegenereerd. Het is daarom niet nodig voedingslinks aan te leveren.

ja

* verplicht indien er in de metadata.txt dit dagdeel gekenmerkt is.

In de metadata.txt is opgegeven welke spitsperiode(s) er gebruikt wordt en welke duur deze spitsperiode kent. Bij avondspits moeten alle velden die eindigen op een _E ingevuld worden. Bij ochtendspits met een _M.

Formule afleiden free-flowsnelheden:

free-flowsnelheid = MIN (TSVA in restdag, OS_SNEL_WET, AS_SNEL_WET)

met:

TSVA = free flow snelheid [km/uur] (QBlok speedflow);
OS_SNEL_WET = wettelijke maximum snelheid voor personenauto's [km/u];
AS_SNEL_WET = wettelijke maximum snelheid voor personenauto's [km/u].

Voor wisselstroken geldt:

free-flowsnelheid ochtendspits = MIN (TSVA ochtendspits, OS_SNEL_WET),
free-flowsnelheid avondspits = MIN (TSVA avondspits, AS_SNEL_WET).

Netwerklinks zonder intensiteit krijgen na het importeren in de scan een snelheid van 1 km/uur. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat bij de toedeling door de Mobiliteitsscan deze wegen wel veel gebruikt worden.

5. Opmaak zones.shp

De zone shapefile is een shapefile met het zwaartepunt van een zone. Een shapefile bestaat uit drie bestanden: .shp, .shx, .dbf

OPMAAK ZONES.SHP
Kolomnaam in shape Omschrijving data Verplicht
ID

Het id van de zone. Dit is een uniek nummer (>0) voor elke zone. Het maximale nummer mag 10.000 zijn. De nummering moet oplopen vanaf 1 (formaat: integer).

De coördinaten van de zones zitten in de shapefile en hoeven dus niet als veld te worden opgegeven. De Mobiliteitsscan neemt de coördinaten 1-op-1 over zoals opgegeven in de shapefile en bepaalt ze dus NIET opnieuw op basis van polygonen.

ja

6. Opmaak zoneborders.shp

De zonegrenzen shapefile is een shapefile met (multi)polygonen van een zone. Een shapefile bestaat uit drie bestanden: .shp, .shx, .dbf

OPMAAK ZONEBORDERS.SHP
Kolomnaam in shape Omschrijving data Verplicht
ID

Het id van de zone. Dit is een uniek nummer (>0) voor elke zone. Dit is een 1-op-1 koppeling met zones.shp, elke zone die in de shapefile met zonepunten staat, moet ook in deze shapefile staan.

ja
OPP

De oppervlakte van de zonepolygoon in hectares (geheel getal). Indien dit veld NIET in de shapefile voorkomt, dan wordt de oppervlakte afgeleid uit de geometrie.

nee

7. Opmaak van optionele socio-economische gegevens per zone

inwoners.csv

OPMAAK INWONERS.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal inwoners; gebruik afgeronde getallen.

ja

arbeidsplaatsen.csv

OPMAAK ARBEIDSPLAATSEN.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal arbeidsplaatsen; gebruik afgeronde getallen

ja

huishoudens.csv

OPMAAK huishoudens.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal huishoudens; gebruik afgeronde getallen

ja

inkomen.csv

OPMAAK inkomen.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen; gebruik afgeronde getallen

ja

leerlingplaatsen.csv

OPMAAK leerlingplaatsen.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal leerlingplaatsen; gebruik afgeronde getallen

ja

werkenden.csv

OPMAAK werkenden.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal werkende inwoners; gebruik afgeronde getallen

ja

beroepsbevolking.csv

OPMAAK beroepsbevolking.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Beroepsbevolking; gebruik afgeronde getallen

ja

wagenpark.csv

OPMAAK wagenpark.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal auto’s (wagenpark); gebruik afgeronde getallen

ja

parkeertarieven.csv

OPMAAK parkeertarieven.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Parkeertarieven kort parkeren, in Euro; gebruik getallen met max. 2 cijfers achter de decimale punt

ja

distributiebedrijven.csv

OPMAAK distributiebedrijven.csv
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
ID

Het ID van de zone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Oppervlakte van distributiebedrijven in m2; gebruik afgeronde getallen

ja

8. Opmaak vertraging_ochtendspits.csv en vertraging_avondspits.csv

Deze bestanden zijn optioneel.

OPMAAK VERTRAGING_OCHTENDSPITS.CSV EN VERTRAGING_AVONDSPITS.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
NODENUMMER

Het nummer van de node waar de vertraging optreed Dit nummer moet terug te vinden zijn in de nodea of nodeb velden van de auto_links.shp

ja
COUNT

De vertraging op dit knooppunt in seconden; gebruik een . als decimaal teken

ja

9. Opmaak hbmatrices.csv

De naam van het HB-bestand beschrijft de inhoud en bestaat uit de volgende vier delen gescheiden door een punt:

OVERZICHT ONDERDELEN HBMATRICES.CSV
Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4
HB auto* allemotieven* ochtendspits**
vracht woonwerk avondspits**
OV zakelijk
feits overig

Voorbeeld van bestandsnaam: hb_auto_allemotieven_ochtendspits.csv
* Er moet ten minste een hb-file zijn die de auto ritten voor alle motieven beschrijft.
** Indien in de metadata.txt aangegeven is dat er ochtendspits en/of avondspits ingelezen wordt, moeten voor die betreffende dagdelen een hb-file aanwezig zijn.

OPMAAK HBMATRCIES.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
FROM

Het id van de herkomstzone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
TO

Het id van de bestemmingszone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Het aantal ritten in desbetreffende spitsperiode (het aantal spitsuren wordt opgegeven in de metadata.txt)gebruik een . als decimaal teken.

Let op: de scan rekent terug naar 1 uurs waarden door het aantal ritten te delen door het getal dat in de metadata.txt achter spitsuren is gezet.

NRM waarden gedeeld door 10000 om aantal ritten te krijgen. De waarden mogen niet worden afgerond!

ja

10. Opmaak reistijdenmatrices.csv

De naam van het reistijdbestand beschrijft de inhoud en bestaat uit de volgende drie delen gescheiden door een underscore:

OVERZICHT ONDERDELEN REISTIJDENMATRICES.CSV
Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4
reistijd auto ochtendspits gewogen
vracht avondspits
OV freeflow
fiets

Voor OV kan aangegeven worden of het om gewogen of ongewogen reistijden gaat. Indien er niets wordt aangegeven wordt er uit gegaan van ongewogen reistijden. Met gewogen reistijden wordt bedoeld dat wachttijd en overstaptijd extra zwaar meetellen.

Voorbeeld van bestandsnaam: reistijd_auto_ochtendspits.csv
reistijd_ov_ochtendspits.csv (= ongewogen) of reistijd_ov_ochtendspits_gewogen.csv

OPMAAK REISTIJDENMATRICES.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
FROM

Het id van de herkomstzone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
TO

Het id van de bestemmingszone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Reistijd van zone naar zone in minuten (1.5 = anderhalve minuut) gebruik een . als decimaal teken

ja

Bij het inlezen van NRM-data in de Mobiliteitsscan worden twee ov-reistijden bestanden ingelezen, een met gewogen en een met ongewogen reistijden.
Bij de gewogen reistijden worden wordt voor de trein de volgende weegfactoren gebruikt voor de verschillende onderdelen van de van deur tot deur reis:

 • de voor- en natransporttijd *1,75
 • de overstaptijd *2
 • het aantal overstappen trein *7,5

Voor bus/tram/metro (BTM) gaat het om de volgende weegfactoren:

 • de overstaptijd *2
 • het aantal overstappen BTM *7,5

Per HB-relatie is het minimum van de gewogen, resp. ongewogen reistijd trein/ov weggeschreven in de bestanden.
De ongewogen reistijden worden gebruikt bij de modules Ruimte en bereikbaarheid en bij de benchmark met bereikbaarheidsindicator.

Bovenstaande kan verschillen per model. Neem voor meer info over de gebruikte databron contact op met de eigenaar (ze beheerpagina -> databronnen).

11. Opmaak afstandenmatrices.csv

De naam van het afstandenbestand beschrijft de inhoud en bestaat uit de volgende drie delen gescheiden door een underscore:

OVERZICHT ONDERDELEN REISTIJDENMATRICES.CSV
Deel 1 Deel 2 Deel 3
afstand auto freeflow

Bestandsnaam: afstand_auto_freeflow.csv

OPMAAK AFSTANDENMATRICES.CSV
Kolom inhoud Omschrijving data Verplicht
FROM

Het id van de herkomstzone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
TO

Het id van de bestemmingszone (unieknummer, komt overeen met de zone shapefile)

ja
COUNT

Afstand van zone naar zone in meters (1.5 = anderhalve meter). Zowel een , als een . kunnen als decimaal teken worden gebruikt.

ja

12. Opmaak BBI gegevens

Indien u de BBI-modules wilt kunnen gebruiken op basis van uw data, dan geeft u middels een bestand in de zipfile aan hoe de (default) referentielijn voor uw bronmodel moet worden bepaald.
Indien de referentielijn voor de bereikbaarheidsindicator berekend moet worden door de Mobiliteitsscan, dan wordt een tekst file eindigend met de naam calculated meegestuurd. In dit bestand kunt u aangeven hoe de berekening moet plaats vinden.
Er kan ook gekozen worden voor het overnemen van de referentielijn die al eerder berekend is, dan wordt een tekst bestand eindigend met de naam fixed verwacht, waarin de referentielijn definitie is opgenomen.

bbi_calculated_auto.txt en bbi_calculated_ov.txt (alle variabelen zijn optioneel)

; BESTAND VOOR HET BEREKENEN VAN REFERENTIELIJNEN
; Of referentielijnen van dagdelen apart worden berekend.
; Bij ja worden er twee referentielijnen (1 per dagdeel) berekend, bij nee wordt een gemiddelde lijn voor ochtend en avond samen berekend.
bbi_ochtend_avond_apart= nee ; ja of nee (default nee)
; Gebied dat moet worden gebruikt om de referentielijnen te berekenen. Alleen ritten van of naar zones binnen dit gebied worden meegenomen.
; Wordt getoond bij referentielijnkeuze in de Nieuwe Uitgangsscenario Wizard en kan hier ook worden ingeklikt.
; WKT-string tussen aanhalingstekens, van een polygoon in web-mercator projectie (EPSG 900913 = EPSG 3857).
; Indien niet opgegeven wordt Nederland plus een buffer van 10 km gebruikt.
bbi_referentielijngebied= "POLYGON((666837.863434714 6575822.67651454,357420.772936318 6683446.01234007,562883.504966874 7076026.58961273,850286.731319135 7061350.68018198,666837.863434714 6575822.67651454))"
; Integer waarden voor de bbi-grenzen op basis van netwerkafstand.
; Indien niet opgegeven worden grenzen automatisch berekend op basis van 25:25:50 verdeling.
bbi_netwerk_grens1= 8
bbi_netwerk_grens2= 14
; Integer waarden voor de bbi-grenzen op basis van hemelsbrede afstand.
; Indien niet opgegeven worden grenzen automatisch berekend op basis van 25:25:50 verdeling.
bbi_hemelsbreed_grens1= 8
bbi_hemelsbreed_grens2= 14

bbi_fixed_auto.txt en bbi_fixed_ov.txt

; BESTAND VOOR HET OPGEVEN VAN REFERENTIELIJNDEFINITIES
; Definities van referentielijnen voor ochtend- en avondspits.
; Indien u voor ochtend- en avondspits dezelfde wilt gebruiken, vul deze dan beide in met dezelfde waarde.
bbi_referentielijn_ochtend= -0.11; -0.014; 1.203; 0.532; 8; 14; -0.095; -0.011; 1.071; 0.676; 8; 14; Beter Benutten
bbi_referentielijn_avond= -0.11; -0.014; 1.203; 0.532; 8; 14; -0.095; -0.011; 1.071; 0.676; 8; 14; Beter Benutten
; Voorbeeld: -0.11; -0.014; 1.203; 0.532; 8; 14; -0.095; -0.011; 1.071; 0.676; 8; 14; Beter Benutten
; - eerste 4 waardes a,b,c,d voor hemelsbrede bbi
; - dan 2 waardes grenzen voor hemelsbrede bbi
; - dan 4 waardes a,b,c,d voor netwerk bbi

; - dan 2 waardes grenzen voor netwerk bbi
; - dan naam of betekenis van deze referentielijn
; Gebied dat is gebruikt om de referentielijnen te berekenen. Alleen ritten van of naar zones binnen dit gebied zijn meegenomen.
; Enkel ter referentie, wordt getoond bij referentielijnkeuze in de Nieuwe Uitgangsscenario Wizard en kan hier ook worden ingeklikt.
; WKT-string tussen aanhalingstekens, van een polygoon in web-mercator projectie (EPSG 900913 = EPSG 3857).
; Indien niet opgegeven wordt Nederland plus een buffer van 10 km gebruikt.
bbi_referentielijngebied= "POLYGON((666837.863434714 6575822.67651454,357420.772936318 6683446.01234007,562883.504966874 7076026.58961273,850286.731319135 7061350.68018198,666837.863434714 6575822.67651454))"

13. Controleren upload

Na het inlezen is het goed om te controleren of het goed is gegaan.
Hiervoor neem je de volgende stappen:

Stap 1. Maak een uitgangsscenario voor ochtendspits en avondspits.

 • HB en netwerk van het ingelezen model kiezen
 • Eventueel bij OV en fiets ook het ingelezen model kiezen
 • Selecteer een gebied en controleer of er alleen niet geaggregeerde zones in dit gebied liggen. Kies het gebied kleiner als er binnen je gekozen gebied al geaggregeerd wordt.

Stap 2. Als het uitgangsscenario klaar staat kun je de volgende tools onder het tabblad Analyse gebruiken ter controle.

Infrastructuur:
▪ Maak een selected link: zie je logische routes (zonder gaten)?
▪ Intensiteit: logische waardes? (Let op! 1-uurs waardes)
▪ Capaciteit: logische waardes? (Let op! 1-uurs waardes)
▪ Snelheid: logische waardes? (Let op! Dit kan verschillen van je ingelezen waarde. Kruispuntvertragingen zijn overgenomen op de link en ook als er geen verkeer is op een link wordt de snelheid aangepast)

Ruimte en bereikbaarheid
▪ Reistijd van/naar een zone: zijn er logische reistijden te zien voor de verschillende modaliteiten

Mobiliteit
▪ Aantal verplaatsingen (per zone): zitten de grootste aantallen aankomsten en vertrekken op plekken waar je dat verwacht?

Stap 3. Mogelijk voorkomende fouten:

 • Voedingslinks of parkeerlinks zijn nog aanwezig. Ze mogen wel in het bestand zitten maar moeten dan in het veld level een 9 hebben gekregen
 • Intensiteiten, capaciteiten en hb-waarden in verschillende ‘eenheden’. Het moet allemaal in 1 of in 2-uurswaarden zijn bij het inlezen. In de metadata geef je op, of het 1 of 2-uurswaarden zijn.
 • Als de nodeA en nodeB velden zijn gevuld in de shapefile, dan moeten deze waarden wel uniek zijn. Je ziet dit door een selected link te maken. Er mogen geen gaten in de routes zitten.

14. Opnieuw inlezen

Als er een inhoudelijk fout ontdekt is (na het succesvol importeren in de scan) en u wilt opnieuw een zip inlezen: zorg dan dat de naam anders is. Overschrijven van oude data is niet mogelijk en naam moet dus uniek zijn.

Als er oude data verwijderd kan worden dan kunt u dat melden bij mobiliteitsscan@rws.nl.
Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.