Emissie CO2

Deze module laat de CO₂-uitstoot zien van het verkeer in de periode van de databron.

Toelichting

Deze module doet een schatting van de CO₂-uitstoot van het verkeer dat binnen een zone rijdt in de periode in het gekozen bronmodel. Vaak zijn dit uurcijfers.

Toepassing

De module is vooral geschikt voor het bepalen van relatieve verschillen in uitstoot tussen zones en tussen scenario's na het toepassen van een maatregel. De betreffende maatregel moet dan invloed hebben op de gereden autokilometers.

Instellingen

Schermafbeelding invoervelden CO2-moduleDe module opent met een kaart met een uitsnede van uw studiegebied. U maakt drie keuzes voordat de CO₂-emissie getoond wordt (na een klik op de knop 'Berekenen'):

  • Emissiefactorenset. Per combinatie van wegtype en congestieniveau van het verkeer zijn emissiefactoren vastgesteld. Op basis van deze emissiefactoren, wegvaklengte en aantal voertuigen wordt de CO₂-uitstoot ingeschat. Er zijn drie emissiefactorensets beschikbaar voor drie verschillende jaren: 2015, 2020 en 2030. U kiest de set die het best past bij het jaar van uw uitgangsscenario.
  • Aggregatieniveau. U kunt kiezen uit data op wijk- of gemeenteniveau.
  • Zones. U selecteert één, meerdere of alle zones met de kaart met de beschikbare kaartgereedschappen. Tip: als u geen zones selecteert is dat hetzelfde als alle zones selecteren.

Kaartbeelden en emissiewaarden

Schermafbeelding CO2-moduleAfhankelijk van het gekozen aggregatieniveau (wijk of gemeente) ziet u bollen op de kaart die wijken of gemeenten representeren. Alle onderliggende wegvakken zijn toegekend aan een zone en bij het aanmaken van uw uitgangsscenario is per wegvak de CO₂-emissie inschat.

De kleur en de grootte van de bollen zijn maatgevend voor het aantal ton CO₂-uitstoot in het betreffende gebied. U klikt op een bol om de waarde voor dat gebied te bekijken.

Via de knop 'Info' bekijkt u het totaal van de emissiewaarden en kilometers uitgesplitst naar wegtype voor de geselecteerde zones.

tabel emissiewaarden per wegtype

PDF-rapportage

U kunt de CO₂-uitstoot gerapporteerd zien in een PDF, eventueel uitgesplitst naar wegtype. Dit doet u via de pagina beheer, functionaliteit Exporteer PDF.  U vinkt 'CO₂ (ton) auto en vracht' aan om de emissie CO₂ op te nemen in de export.

Disclaimer

Het feit dat grovere modellen, zoals het Nederlands Regionaal Model (NRM), een groot deel van het netwerk niet modelleren moet meegenomen te worden bij de interpretatie van de uitkomsten.

Bovendien is het aandeel vrachtverkeer bepaalt als percentage van het autoverkeer. Het is daarom niet mogelijk maatregelen te nemen in de scan om specifiek het vrachtverkeer te weren.

Bronnen en rekenregels

CO2-berekening

De CO₂-emissie van een wegvak in gram is het product van de gekozen emissiefactor, het aantal voertuigen en de lengte van het wegvak.  De CO₂-emissie van een zone is de optelsom van de emissies van alle wegvakken in het gebied.

De wegtypen waar onderscheid in wordt gemaakt staan in tabel 1.

TABEL 1: WEGTYPEN
Free-flowsnelheid Wegtype Spitssnelheid voor congestie
>80 km/u Hoofdwegennet < 50 km/u
50-80 km/u Buiten de bebouwde kom < 50 km/u
< 50 km/u Binnen de bebouwde kom < 25 km/u

Het wegtype en het congestieniveau wordt bepaald volgens tabel 1. Het percentage middelzwaar vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer is berekend op basis van het personenautoverkeer volgens tabel 2.

TABEL 2: VERKEERSSAMENSTELLING (BRON: TNO*)
Wegtype Middelzwaar (%) Zwaar (%)
Hoofdwegennet 0,59 5,48
Buiten de bebouwde kom 0,67 5,49
Binnen de bebouwde kom 0,18 0,17

*Gebaseerd op TNO report "The fleet composition on the Dutch roads relevant for vehicle emissions", bewerking door Rijkswaterstaat.

In tabel 3 zijn de emissiefactoren opgenomen op basis waarvan de CO2-emissie per wegvak wordt berekend.

TABEL 3: EMISSIEFACTOREN (BRON: TNO*)
CO2 (g/km) Jaar 2015 2020 2030
Wegtype Voertuigklasse
Bibeko congestie Light-duty 350 313 275
Middelzwaar 1138 1128 1097
Zwaar 2356 2441 2440
Bibeko normaal Light-duty 232 212 189
Middelzwaar 783 728 690
Zwaar 1543 1540 1527
Bubeko congestie Light-duty 266 266 266
Middelzwaar 772 772 772
Zwaar 1527 1527 1527
Bubeko normaal Light-duty 142 137 127
Middelzwaar 520 507 504
Zwaar 997 1028 1038
HWN congestie Light-duty 266 266 266
Middelzwaar 772 772 772
Zwaar 1527 1527 1527
HWN normaal Light-duty 183 168 156
Middelzwaar 451 431 420
Zwaar 768 787 792

*Gebaseerd op TNO report "Dutch CO2 emission factors for road vehicles".

Logboek

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario.


Niveau: normaal, expert, viewer

Zones: wijkniveau

Modaliteiten: auto


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.