CO2-emissie

Deze module laat de CO₂-uitstoot zien van het verkeer in de periode van de databron.

Toelichting

Deze module doet een schatting van de CO₂-uitstoot van het verkeer dat binnen een zone rijdt in de periode in het gekozen bronmodel. Vaak zijn dit uurcijfers.

Toepassing

De module is vooral geschikt voor het bepalen van relatieve verschillen in uitstoot tussen zones en tussen scenario's na het toepassen van een maatregel. De betreffende maatregel moet dan invloed hebben op de gereden autokilometers.

Instellingen

Schermafbeelding invoervelden CO2-moduleDe module opent met een kaart met een uitsnede van uw studiegebied. U maakt drie keuzes voordat de CO₂-emissie getoond wordt (na een klik op de knop 'Berekenen'):

  • Emissiefactorenset. Per combinatie van wegtype en congestieniveau van het verkeer zijn emissiefactoren vastgesteld. Op basis van deze emissiefactoren, wegvaklengte en aantal voertuigen wordt de CO₂-uitstoot ingeschat. Er zijn drie emissiefactorensets beschikbaar voor drie verschillende jaren: 2015, 2020 en 2030. U kiest de set die het best past bij het jaar van uw uitgangsscenario.
  • Aggregatieniveau. U kunt kiezen uit data op wijk- of gemeenteniveau.
  • Zones. U selecteert één, meerdere of alle zones met de kaart met de beschikbare kaartgereedschappen. Tip: als u geen zones selecteert is dat hetzelfde als alle zones selecteren.

Kaartbeelden en emissiewaarden

Schermafbeelding CO2-moduleAfhankelijk van het gekozen aggregatieniveau (wijk of gemeente) ziet u bollen op de kaart die wijken of gemeenten representeren. Alle onderliggende wegvakken zijn toegekend aan een zone en bij het aanmaken van uw uitgangsscenario is per wegvak de CO₂-emissie inschat.

De kleur en de grootte van de bollen zijn maatgevend voor het aantal ton CO₂-uitstoot in het betreffende gebied. U klikt op een bol om de waarde voor dat gebied te bekijken.

Via de knop 'Toon emissiewaarden' bekijkt u het totaal van de emissiewaarden en kilometers uitgesplitst naar wegtype voor de geselecteerde zones.

tabel emissiewaarden per wegtype

PDF-rapportage

U kunt de CO₂-uitstoot gerapporteerd zien in een PDF, eventueel uitgesplitst naar wegtype. Klik daarvoor in het menu rechts van de scenariokeuze op 'Rapportage als PDF'.

Disclaimer

Het feit dat grovere modellen, zoals het Nieuw Regionaal Model (NRM) een groot deel van het netwerk niet modelleren, moet meegenomen te worden bij de interpretatie van de uitkomsten.

Bovendien is het aandeel vrachtverkeer bepaalt als percentage van het autoverkeer. Het is daarom niet mogelijk maatregelen te nemen in de scan om specifiek het vrachtverkeer te weren.

Bronnen en rekenregels

De CO₂-emissie van een wegvak in gram is het product van de gekozen emissiefactor, het aantal voertuigen en de lengte van het wegvak.  De CO₂-emissie van een zone is de optelsom van de emissies van alle wegvakken in het gebied.

De wegtypen waar onderscheid in wordt gemaakt zijn:

  • Bibeko: free-flow snelheid t/m 50 km/u
  • Bubeko: free-flow snelheid 50 t/m 80 km/u
  • HWN: free-flow snelheid > 80 km/u

De gebruikte gegevens zijn opgenomen in een verklarend document (pdf, 23 kB). Het wegtype en het congestieniveau wordt bepaald volgens tabel 1 in dit document. Het percentage middelzwaar vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer is berekend op basis van het personenautoverkeer volgens tabel 2. In tabel 3 zijn de emissiefactoren opgenomen op basis waarvan de CO2-emissie per wegvak wordt berekend.

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario.


Niveau: normaal

Zones: wijkniveau

Modaliteiten: auto


Begrip: Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.