Casus Feyenoord City

Om de indicator ‘bereikbaarheid’ vatbaarder te maken, is een concreet voorbeeld uitgewerkt voor het gebruik van de Bereikbaarheidsscore. De basis hiervoor is een zogeheten toplocatie uit het gebiedsprogramma MOVE: Feyenoord City.

Definitie bereikbaarheid

Een bruikbare definitie van bereikbaarheid van een gebied of locatie lijkt te zijn:

  • het aantal arbeidsplaatsen dat binnen een acceptabele reistijd bereikt kan worden vanuit een specifiek herkomstgebied, bijvoorbeeld een nieuw te ontwikkelen woonlocatie;
  • het aantal inwoners dat binnen een acceptabele reistijd een specifieke bestemming kan bereiken, bijvoorbeeld de economische toplocaties uit de regionale bereikbaarheidsprogramma’s.

In deze definitie wordt gesproken over ‘acceptabele reistijd’. Onder acceptabele reistijd verstaan we bijvoorbeeld:

  • maximaal 45 minuten reistijd met de auto;
  • maximaal 60 minuten reistijd met het OV.

Reistijdisochronen

Met de module Reistijd van/naar een zone zijn zowel voor de auto als het OV zogenaamde reistijdisochronen voor de zone waarbinnen Feyenoord City ligt bepaald. Deze reistijdisochronen laten zien wat de reistijd is van de geselecteerde zone naar andere zones of omgekeerd. Op basis hiervan bepaalt de scan hoeveel inwoners en arbeidsplaatsen binnen 45 minuten met de auto en binnen 60 minuten met het OV worden bereikt.

De bereikbaarheid van Feyenoord City in de huidige situatie voor auto en OV is weergegeven in de figuren 1 en 2. Tabel 1 geeft weer hoeveel inwoners per reistijdklasse en per modaliteit Feyenoord City kunnen bereiken.

Op basis van de acceptabele reistijden voor auto (45 minuten) en OV (60 minuten), is duidelijk dat Feyenoord City in de huidige situatie beter met de auto dan met het OV bereikbaar is. 62% meer inwoners hebben acceptabele reistijden met de auto dan met het OV.

Figuur 1: Reistijden naar Feyenoord City, auto, avondspits, uitgangssituatie

Figuur 1: Reistijden naar Feyenoord City, auto, avondspits, uitgangssituatie

Figuur 2: Reistijden naar Feyenoord City, OV, avondspits, uitgangssituatie

Figuur 2: Reistijden naar Feyenoord City, OV, avondspits, uitgangssituatie

Tabel 1: Aantal inwoners (cumulatief) binnen bereik
Reistijdklasse Auto Openbaar Vervoer
0-10 minuten 140.879 71.993
0-20 minuten 972.783 298.665
0-30 minuten 1.774.318 628.386
0-45 minuten 3.961.328 1.596.971
0-60 minuten 6.477.328 2.442.223


Maatregelen

Met de scan kunnen verschillende maatregelen (of maatregelpakketten) worden doorgerekend. Daarmee kan een inschatting worden gemaakt van het effect van deze maatregelen op de bereikbaarheid.

In dit voorbeeld is een maatregel geïmplementeerd dat de reistijd met het openbaar vervoer naar Feyenoord City met 5 of 10 minuten verbeterd (module OV verbeteren). Figuur 3 geeft de bereikbaarheid van Feyenoord City met het openbaar vervoer weer in de situatie met een verbetering van 10 minuten.

Figuur 3: Reistijden naar Feyenoord City, OV, avondspits, maatregelsituatie

Figuur 3: Reistijden naar Feyenoord City, OV, avondspits, maatregelsituatie

Links in figuur 3 is het uitgangsscenario van het OV te zien en rechts de situatie met maatregel. Duidelijk is te zien dat Feyenoord City vanuit Den Haag, Amsterdam en Utrecht beter bereikbaar wordt met het OV. Natuurlijk heeft het verbeteren van de OV-reistijd met 5 of 10 minuten ook invloed op het aantal inwoners dat Feyenoord City binnen een bepaalde tijd kan bereiken. Het effect van de maatregel op deze indicator is weergegeven in tabel 2. Hierbij is de toename berekend t.o.v. het aantal inwoners binnen bereik OV in de situatie zonder maatregel (tabel 1).

Tabel 2: Aantal inwoners binnen bereik per reistijdklasse per modaliteit, maatregelscenario’s
Reistijdklasse Auto OV – 5 min Toename OV – 10 min Toename
0-10 minuten 140.879 147.968 +106% 298.665 +315%
0-20 minuten 972.783 446.663 +50% 628.386 +110%
0-30 minuten 1.774.318 914.887 +46% 1.241.546 +98%
0-45 minuten 3.961.328 1.866.135 +17% 2.161.357 +35%
0-60 minuten 6.477.328 2.947.802 +21% 3.412.435 +40%

De tabel laat zien dat een verbetering van het OV leidt tot een behoorlijke toename van de bereikbaarheid van Feyenoord City, uitgedrukt als aantal inwoners dat de locatie binnen 60 minuten kan bereiken. Als de reistijd met OV met 5 minuten verbetert dan stijgt dat aantal met 21%, bij een verbetering met 10 minuten is dat 40%.

Nog steeds is Feyenoord City met de auto beter bereikbaar, maar de verschillen met het OV worden kleiner. Was het aantal inwoners binnen de acceptabele reistijd eerst 62% groter, bij een verbetering van de reistijd met OV met 5 minuten wordt dat 34% en met 10 minuten is dat 16%.

Overigens is in deze analyse alleen gekeken naar reistijden. Zaken als parkeren en dergelijk zijn niet meegenomen.

Databronnen

Voor bovenstaand voorbeeld is gebruik gemaakt van een uitgangsscenario dat is gebaseerd op NRM West 2014 referentieprognose 2019.