Ontplooiingsmogelijkheden

Deze module laat zien hoe gebieden scoren op het vlak van relatieve bereikbaarheid van arbeidsplaatsen.

Toelichting

Met deze module krijgt u inzicht in het relatief aantal arbeidsplaatsen dat voor de inwoners binnen een geselecteerd gebied te bereiken is binnen een bepaalde reistijd met een bepaald vervoermiddel. Of anders gezegd, de module laat de mate zien waarin inwoners van de regio in gelijke mate toegang tot werkgelegenheid hebben. Sommige mensen kunnen relatief veel arbeidsplaatsen bereiken binnen een redelijke reistijd, anderen relatief weinig.

Met een ‘redelijke reistijd’ bedoelen we binnen 30 minuten per auto of binnen 45 minuten per ov.

Kaartbeeld module ontplooiingsmogelijkheden

Inzicht in de relatieve bereikbaarheid helpt u te bepalen waar het beste extra werkgelegenheid kan worden gecreëerd. Of, in het geval van een relatief ongelijke verdeling van bereikbaarheid, waar maatregelen (bijvoorbeeld meer ov of een nieuwe weg) kunnen worden getroffen om de verschillen op te heffen.

Kaartbeelden

U ziet per zone of deze zone relatief goed of slecht bereikbaar is. Standaard wordt de bereikbaarheid bepaald ten opzichte van de andere zichtbare zones (zones in kaartuitsnede). Als u in de legenda kiest voor 'vaste kleuren' in plaats van 'bepalen binnen uitsnede' ziet u de bereikbaarheid ten opzichte van alle zones in het bronmodel.

Standaard hebben de zonecirkels een vaste grootte. Als u dit in de legenda wijzigt naar 'variabele grootte' staat de grootte van de zonecirkel voor het aantal arbeidsplaatsen plus aantal inwoners in dat gebied.

Door te klikken op een zone opent een venster met informatie over het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in deze zone.

Scenario's vergelijken

Afbelding van selectie tweede kaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de relatieve bereikbaarheid van arbeidsplaatsen van twee verschillende uitgangsscenario's vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan het tabblad Effecten. Enige verschil is dat op het tabblad Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

U kunt zowel de scenariowaarden vergelijken als de relatieve verschillen tussen twee scenario's.

Bronnen en rekenregels

Ontplooiingsmogelijkheden Info ZoneMet ‘relatief’ bedoelen we de bereikbaarheid van een zone ten opzichte van andere zones in de kaartuitsnede. Deze kaartuitsnede staat los van de selectie van uw uitgangsscenario.

Voor de berekening is gebruik gemaakt van een afstandsvervalcurve: arbeidsplaatsen dichterbij tellen sterker mee dan arbeidsplaatsen verder weg. Meer informatie over de hiervoor gebruikte bereikbaarheidswaarde vindt u op de pagina Rekenregels Potentiële bereikbaarheid.

Als het bronmodel een reistijdmatrix bevat wordt deze gebruikt voor de berekening van de bereikbaarheidswaarde. Anders wordt de bron-reistijdenmatrix+ gebruikt die is berekend door de Mobiliteitsscan op basis van de snelste route over het bronnetwerk.

In het scenariologboek kunt u bekijken welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.

Er is geen onderscheid gemaakt in het type arbeidsplaatsen.


Niveau: normaal

Zones: bronzones

Modaliteit: auto, ov

Rekenregels & Downloads


Bron-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen alle zones in het bronmodel. Deze wordt aangeleverd met het bronmodel, of kan door de Mobiliteitsscan berekend worden. Alle zones worden gebruikt.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bron-reistijdenmatrix +

Door de Mobiliteitsscan berekende bron-reistijdenmatrix. Deze matrix wordt berekend als het bronmodel geen reistijdenmatrix bevat. Reistijden worden berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra algoritme.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.